Hem

 

 

Projektplan, Älvdalens utbildningscentrum
Uppdaterad: 2014-01-08 15:33:24
Projektnamn Skogsvårdslagen  
Projektgrupp NB13S: Ansvarig: TSe
Veckor 45-20 2013
Bakgrund

Skogsvårdslagen uttrycker samhällets krav på skogsägaren, där anges vilken virkesproduktion som måste uppnås samt vilken minimal hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäringen som måste tas.

 
Uppgift

 

Uppgift 1

Skogsvårdslagens förord och allmänna bestämmelser §§ 1-4.

Gruppuppgift 1

 1. Hur står miljömålet och produktionsmålet i förhållande till varandra enligt den nya skogspolitik som beslutades av riksdagen 1993?

 2. Vad säger miljömålet?

 3. Vad säger produktionsmålet?

 4. Hur ska dessa mål nås?

 5. Vad innebär det att skogsvårdslagen är en ”minimilag”?

 6. Skogsvårdslagen - handbok i den version du har framför dig, innehåller en sammanställning av skogsvårdslagen (1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till skogsvårdslagen. Vilka är denna sammanställning i första hand avsedd för?

 7. I denna version av handboken är skogsvårdslagen uppdaterad till SFS 2010:931 skogsvårdsförordningen t.o.m. SFS 2010:956 och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd t.o.m. SKSFS 2011:7. Var kan jag hitta mer information och nyare uppdateringar?

 8. Exakt hur lyder första paragrafen i skogsvårdslagen?

 9. Vad är kravet enligt andra paragrafen för att marken ska definieras som produktiv skogsmark? Vad blir följaktligen definitionen av ett impediment?

 10. Ge ett exempel på produktiv skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion.

Individuell uppgift 1

 1. Vad innebär det för dig som skogsbrukare/maskinförare att produktions och miljömålet väger lika?

 2. Vilken paragraf kan man hänvisa till om man vill spara ett naturvärdesområde på sina skogsmarker?

 

 

Uppgift 2

Anläggning av skog på produktiv skogsmark §§5-9.

Gruppuppgift 2

 1. Paragraf 5 behandlar skyldighet att anlägga ny skog. När ska ny skog anläggas enligt nämnda paragraf?

 2. När skall skogens tillstånd anses som uppenbart otillfredsställande enligt paragraf 5?

 3. Var hittar man en tabell till stöd för bedömning av om markens virkesproducerande förmåga tas tillvara?

 4. Hur gör man bedömningen om den grundytevägda medelhöjden är lägre än tio meter?

 5. Vad säger paragraf 6 om anläggning av ny skog?

 6. Vilka trädslag skall enligt föreskrifterna 6 § användas vid anläggning av ny skog?

 7. När är senaste tidpunkt för hjälpplantering enligt föreskrifterna 6§?

 8. Vad är huvudplantor enligt föreskrifterna 6 §?

 9. vad krävs för att plantorna ska anses vara i huvudsak jämt fördelade över arealen och vad är en nollyta enligt föreskrifterna 6 §?

 10. I svårföryngrad skog i norra Sverige har skogsodlingsmaterial av lokal härkomst av tall låg överlevnad, vad rekommenderas vi att göra för att komma runt det problemet?

Individuell uppgift 2

 1. hur lång tid har vi enlig föreskrifterna 6 § på oss för att få ett tillfredställande plantuppslag genom naturlig föryngring i Dalarnas län?

 2. hur många huvudplantor per hektar skall i allmänhet finnas vid senaste tidpunkten för hjälpplantering på en T20,T24, G20 samt G24 enligt föreskrifterna 6 §?

 3. Varför är det inte lämpligt att i norra Sverige flytta skogodlingsmaterial från kustnära områden till höglägen i inlandet?

 4. Vem är ansvarig för anläggningen och vård av ny skog?

 

Uppgift 3

Avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på skogliga impediment, §§ 10-14.

Gruppuppgift 3

 1. Vad säger § 10 SVL, första stycket om avverkningsformer?

 2. Vad säger § 10 andra stycket om lägsta tillåtna avverkningsålder?

 3. Vad säger förordningen till § 11 om arealen kalmark och yngre skog på brukningsenheter större än 50 ha?

 4. § 12 SVL vad är en brukningsenhet?

 5. § 14 SVL vem ska anmäla avverkning och till vem?

 6.  Vad mer än avverkning ska anmälas?

 7. Behöver röjning och gallring anmälas?

 8. När ska senast anmälan om föryngringsavverkning göras?

 9.  Måste en anmälan om avverkning göras även om det är till exempel storm eller insektsskadad skog vars areal är större än  0,5 ha som ska avverkas?

 10. Hur länge är anmälan om avverkning giltig?

Individuell uppgift 3

 1. Ge exempel på när skogsstyrelsen får medge undantag från § 10 SVL.

 2. Vad är lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning på en T20 respektive G20 i Älvdalens kommun?

 3. Varför reglerar § 11 SVL andelen skogsmarksareal på en brukningsenhet som får avverkas under en viss period?

 4. Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling får inte ske på skogliga impediment som är större än 0,1 hektar. Enstaka träd får dock avverkas om det inte förändrar naturmiljöns karaktär. Vad säger allmänna råd till § 13 a om den saken?

 5. Vad ska framgå av kartan/kartskissen som skall bifogas anmälan om avverkning?

 

Uppgift 4

Krav på tillstånd till avverkning m.m. i fjällnära skog och samråd inom renskötselns året-runt-marker §§ 15-20.

Gruppuppgift 4

 1. Paragraferna 15 och 16 reglerar krav inför och på avverkning i fjällnära skog, skiljer de mycket från kraven på så kallade produktiv skogsmark?

 2. § 13b reglerar även den renskötselns året runt marker, men då den ej fjällnära. Kan den medföra särskilda villkor inför avverkning?

 3. Vilken max hyggesstorlek är tillåten utan särskilda skäl enligt § 18a?

 4. När anses föryngringen vara säkerställd så att tillstånd till avverkning kan medges på angränsande bestånd inom brukningsenheten?

 5. Samråd med berörd sameby behövs. Vad sägs om samråd för markägare med mindre än 500 hektar skog?

Individuell uppgift 4

 1. Vilka parametrar utöver hänsyn till renbetet kan vara viktiga att ta hänsyn till inför beslut om avverkning i fjällnära skog?

 2. Var finns de fjällnära skogarna, i vilka län?

 3. Tycker du att det utifrån ditt svar på A uppgiften verkar vara en bra idé att avverka i fjällnära skogar?

 

Uppgift 5

Ädellövskog §§ 22-28.

Gruppuppgift 5

 1. § 22 definierar vad ädla lövträd är, vilka är de?

 2. Vad är en ädellövskog?

 3. Om det inte går att avgöra procentandelen ädellöv med hjälp av grundytan, till exempel i en plantskog, hur gör man då?

Individuell uppgift 5

 1. När kan det vara tillåtet att avveckla en ädellövskog?

 

Uppgift 6

Åtgärder mot skadliga insekter § 29.

Gruppuppgift 6

 1. Vilket/vilka områden tillhör Dalarna enligt föreskriften § 29?

 2. Vem är ansvarig för att vidta åtgärder för att motverka uppkomsten av yngelhärdar?

 3. Hur mycket rått barrvirke får ligga kvar per hektar i Dalarna och vad måste göras om det ligger mer än så?

Individuell uppgift 6

 1. Föreskriften gäller två trädslag, vilka?

 2. Det ställs vissa krav på de två trädslagen beträffande endera diameter eller bark, vilka?

 

Uppgift 7

Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen §§ 30-31.

Gruppuppgift 7

 1. Vad avses med uttrycket skötsel av skog?

 2. Vad säger de allmänna råden om trädslagsblandning?

 3. Vid all avverkning ska av hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden buskar och enstaka träd, trädsamlingar, och döda träd lämnas kvar. Ge exempel på vad att spara.

 4. Ge exempel på hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar i skogen.

 5. Vad avses med uttrycket ”skador ska förhindras eller begränsas” i föreskrifterna?

Individuell uppgift 7

 1. Hur ska passager över vattendrag utformas?

 2. Hur stora skyddszoner för att förhindra eller begränsa skadlig inverkan på angränsande miljöer ska lämnas?

 3. Vad säger föreskrifterna om oljor och drivmedel?

 4. Vad gör vi med allmänt nyttjade stigar och stigar av kulturhistoriskt intresse?

 5. Vad menas enligt allmänna råd till föreskriften 7:28 med att allvarliga körskador ska undvikas?

 6. Varför är det viktigt att ta stor hänsyn till rennäringen på lavhävdade marker och i skogar med hänglav?

 7. Ge exempel på sådan hänsyn.

 

Uppgift 8

Miljöanalys, tillsyn §§ 32-41.

Gruppuppgift 8

Kort diskussion.

Individuell uppgift 8

Ingen.

 
Resurser

http://skogensparagrafer.skogsstyrelsen.se/ samt tillgång till dator och PDF filerna ”Skogsvårdslagen 2012” samt ”Föreskrifter och allmänna råd till
skogsvårdslagen”.

 
Redovisning
 
Hålltider
 
v dag kl grupp vad lokal personal
45 Tisdag 10:00-11:30 40 TSe
45 Onsdag 10:00-11:30 40 TSe
47 Tisdag 10:00-11:30 53 TSe
47 Onsdag 10:00-11:30 53 TSe
48 Tisdag 10:00-11:30 A 51 TSe
48 Onsdag 10:00-11:30 2 51 TSe
49 Tisdag 10:00-11:30 3 51 TSe
49 Onsdag 10:00-11:30 1 51 TSe
50 Tisdag 10:00-11:30 A 51 TSe
50 Onsdag 10:00-11:30 2 51 TSe
02 Tisdag 10:00-11:30 57 TSe
02 Onsdag 10:00-11:30 57 TSe
 
Ingående kurser

Skogsskötsel 1 (Centralt TSe) Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsv TSe
Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.

Naturbruk (Centralt TSe) Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart TSe
Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.

Naturbruk (Centralt TSe) Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhan TSe
Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning och skogsskötsel.

Skogsskötsel 1 (Centralt TSe) Certifieringssystem inom skogsbruk. TSe
Certifieringssystem inom skogsbruk.